foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės Neringos Ragelienės 2019 m. metinės veiklos ataskaita. (PDF)

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktorės Neringos Ragelienės 2018 m. metinės veiklos ataskaita. Atsisiųsti -->>

PATVIRTINTA

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-       

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖ

NERINGA RAGELIENĖ

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Sudaryti darbo grupes 2018–2019 m. m. pradinio ugdymo planui ir pagrindinio–vidurinio ugdymo planui parengti.

Mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja siekdami ugdymo kokybės.

Ugdymo procesas individualizuojamas, siekiama integravimo kokybės.

Mokytojai geba kokybiškai organizuoti pamokas iškilus mokinių drausmės problemoms: bendradarbiauja su specialistų komanda, dalyvauja kartą per mėnesį gimnazijoje rengiamose pagalbos mokiniui efektyvinimo konsultacijose.

Susitarta dėl vertinimo kriterijų, jie aiškūs ir objektyvūs.

Daugelis mokinių ir tėvų (globėjų) supranta pasiekimų ir pažangos nacionaliniu lygmeniu vertinimo svarbą kaip asmeninės mokinio pažangos gerinimo būdą.

Mokiniams, pereinantys prie aukštesnio lygmens ugdymo pakopos, skiriamas išskirtinis dėmesys kas mėnesį aptariant individualią pažangą (atsižvelgiama ir į pasiekimų patikrinimo rezultatus), prireikus skiriamos individualios konsultacijos.

Ugdymo planai parengti, suderinti su mokyklos taryba ir steigėju ir patvirtinti direktoriaus įsakymais iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo planai parengti remiantis nacionalinių pasiekimų tyrimų duomenimis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo duomenimis.

Ugdymo planuose susitarta dėl efektyvios švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo.

Pradinio ugdymo plane nustatytos pradinio ugdymo programos įgyvendinimo nuostatos, atspindinčios pradinio ugdymo organizavimo specifiką mokykloje.

Pagrindinio–vidurinio ugdymo plane sudarytos galimybės maksimaliai tenkinti ugdymosi poreikius 5, I ir III gimnazijos klasių mokiniams skiriant papildomų valandų mokymosi skirtumams kompensuoti.

2. Įvesti mokytojų etatinio apmokėjimo sistemą.

Efektyvesnis pedagoginių žmogiškųjų išteklių panaudojimas mokinių mokymosi sėkmei.

Sistema įvesta iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Dauguma gimnazijos mokytojų patenkinti sistemos įgyvendinimo skaidrumu.

3. Suburti komandą gimnazijos 2019–2022 m. strateginiam planui parengti.

Gimnazijos veiklos perspektyva aiški ir priimtina daugeliui gimnazijos bendruomenės narių.

Gimnazijos vizija orientuota į ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais, atitinka nacionalinę, regiono, rajono strategiją.

 

Strateginis plano projektas, kuriam pritarė Gimnazijos taryba, iki 2018 m. gruodžio 20 d. pateiktas tvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Į strateginio plano rengimo procesą įtrauktos gimnazijos savivaldos institucijos, socialiniai partneriai.

Planavimui panaudotos 2018 m. spalio–lapkričio mėn. gimnazijos įsivertinimo išvados, mokinių pasiekimų analizių išvados, kiti svarbūs duomenys.

4. Inicijuoti gimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus veiklos viešumą.

Skyrių lankantys mokiniai turi galimybę pasirodyti įvairiose gimnazijos, miestelio ar rajono organizuojamose veiklose, formuoja teigiamą gimnazijos įvaizdį.

Neformaliojo švietimo skyrius įsitraukia į gimnazijos ugdymo procesą.

Surengti du neformaliojo švietimo skyriaus mokinių pasirodymai mokyklos ir miestelio bendruomenėms.

Neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai su skyrių lankančiais mokiniais įsitraukia į gimnazijos organizuojamus renginius, dalyvaujamokyklos projektinėje veikloje.

 

 

 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved