Mokinių pavėžėjimas

Maitinimo organizavimas

Vidaus darbo taisyklės

Duomenų tvarkymo taisyklės

Vertinimo tvarka

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (PDF)

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo ape įstaigoje patirtą traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą tvarka

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (PDF)

Elektroninis dienyno tvarkymo aprašas (PDF)

Mokinių ekskursijų organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių elgesio taisyklės (PDF)

Smurto prevencijos tvarkos aprašas (PDF)

Teikiamų mokamo maitinimo paslaugų aprašas (PDF)

Drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (PDF)

Informacinių technologijų diegimo ugdymo procese ir saugios elektroninės erdvės taisyklės (PDF)

Mokytojų budėjimo tvarkos aprašas (PDF)

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas (PDF)

Asmeninio automobilio naudojimo tvarka (PDF)

Krizių valdymo tvarkos aprašas (PDF)

Tvarka dėl maisto davinių (PDF)

Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka (PDF)