Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
Pirmininkas - Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dovilė Savickaja- gamtos ir biologijos mokytoja;
Reda Naikauskienė - chemijos mokytoja metodininkė;
Gintaras Adomavičius - technologijų mokytojas metodininkas;
Jolanta Kareniauskienė - dailės, technologijų mokytoja metodininkė.