foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
Pirmininkas - Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dovilė Savickaja- gamtos ir biologijos mokytoja;
Reda Naikauskienė - chemijos mokytoja metodininkė;
Gintaras Adomavičius - technologijų mokytojas metodininkas;
Jolanta Kareniauskienė - dailės, technologijų mokytoja metodininkė.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved