foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

EUROPOS SOCIALINIO FONDO finansuotas projektas

Įgyvendinama 2017-12-15 iki 2019-12-15

Biudžetas 26 219,78 eur. (savivaldybės biudžeto lėšos 533,78 eur.)

Dalyviai: Rokiškio r. Obelių gimnazija

Juodupės gimnazija

Partneriai: Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Konsultuojanti mokykla: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras

Tikslinės grupės: 5-8 klasių mokiniai.

Mokytojų tikslinė grupė: po 6 mokytojus iš Juodupės ir Obelių gimnazijų

6 matematikos

2 technologijų

1 dailės

1 fizikos

2 biologijos

Projekto poreikis: žemi mokinių matematikos pasiekimai.

Siekiami rezultatai:

1. Mokinių matematikos pasiekimų rezultatai pagerės 5-10%.

2. Padidės mokinių mokymosi motyvacija ir individuali kiekvieno mokinio pažanga.

3. Mokytojai patobulins profesines ir dalykines kompetencijas – 30% mokyklos mokytojų.

4. Parengtas metodinių rekomendacijų leidinys, kuriuo galės vadovautis mūsų ir kitų mokyklų mokytojai.

MOKAUS(SI). Seminarai ir mokymai mokytojams:

,,Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas:

,,Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas, siekiant ugdymo kokybės ir geresnių mokymosi rezultatų“

,,Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą“

,,Mergaičių ir berniukų gebėjimų ugdymo skirtumai“

,,8 klasės mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant išmaniąisias įrenginiais“

,,Matmintinis. Žaidi ir mokaisi“

Konsultuojančios mokyklos gerosios patirties sklaidos renginys Kuršėnuose.

TAIKAU.

Matematikos pamokos, kuriose teikiama papildoma pagalba 6-8 klasių – pamokoje dirba 2 mokytojai.

Konsultacijos mokiniams, atliekantiems tiriamuosius, ilgalaikius namų darbus.

Integruotos matematikos su kitais mokomaisiais dalykais pamokos.

7 klasės matematikos diagnostiniai testai

5-8 klasių matematikos pamokos tikslingai panaudojant išmaniąsias technologijas.

6-8 klasių mokinių konferencija ,,Matematika – tai paprasta ir įdomu“.

Kūrybiniai užsiėmimai ,,Matematika kitu kampu“

,,Matematikos labirintai“ Juodupėje ir Obeliuose

Netradicinės matematinio ugdymo dienos ,,Pasimatuokim savo sėkmę“.

Išvyka mokiniams už padarytą asmeninę pažangą.

DALINUOSI.

Individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo aprašas.

Metodinė priemonė – tiriamųjų, kūrybinių matematikos namų darbų užduotys.

5-8 klasių mokinių matematinių pasiekimų gerinimo metodinės rekomendacijos (PDF)

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved