foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

 1

2

3

4

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS 2018-2019 MOKSLO METAMS. Atsisiųsti -->>

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS. Atsisiųsti -->>

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
PATYČIŲ PREVENCIJOS KOORDINACINIS KOMITETAS


Koordinatorė – Neringa Pajadienė, socialinė pedagogė
Nariai:
Neringa Ragelienė – direktorė;
Gita Kolosovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Olga Skvarnavičienė – mokytoja, mokymosi ir supervizijų vadovė;
Alvydas Damoševičius – mokytojas, mokymosi ir supervizijų vadovas;
Ina Bieliūnienė – mokytoja;
Dovilė Savickaja – mokytoja;
Vaida Kairienė – tėvų atstovė;
Vida Žaržojienė - globėjų/rūpintojų atstovas;
Rima Michailova –rūbininkė;
Amanda Pugžlytė – mokinė;
Živilė Marcinkevičiūtė - mokinė.

Informacija atnaujinta 2019-02-05 18:55

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved