foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

 


 2015 m. liepos 14 d.

Parengė Jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
Apie renginį skirtą Obelių Šilo mūšio 70-mečiui paminėti

 

    Lygiai prieš 70 metų (1945 m.), ties Obelių ežeru, šile, NKV ir sovietinės armijos pajėgos pasalūniškai apsupo, užpuolė Lietuvos laisvės gynėjus. Įvyko mūšis. Nors partizanų jėgos prieš3 sovietinės reguliariosios armijos kareivius buvo labai nelygios, bet veikdami ryžtingai ir drąsiai, vadovaujami sumanių vadų-Balio Vaičėno, slapyvardis Lordas, Balio Pupeikio, slapyvardis Tauras, suklaidino nkavedystus, išvengdami praradimų, sėkmingai pasitraukė į saugią vietą. Taip laimėdami šį mūšį.
    Idėją deramai pagerbti drąsius partizanus subrandino ir ėmėsi įgyvendinti Obelių muziejaus įkūrėjas Andrius Dručkus, Rokiškio krašto muziejaus istorikas Valius Kazlauskas, kartu su Obelių bendruomene. Renginys prasidėjo Šv.Mišiomis Obelių Šventos Onos bažnyčioje. Kovotojams už Lietuvos laisvę pagerbti į mūšio vietą-Obelių šilą, susirinko Laisvės kovų veteranai, Laisvės sąjūdžio dalyviai, šauliai, politiniai kaliniai, tremtiniai, jaunieji šauliai, skautai, moksleiviai, kariškiai, muziejininkai, kultūros, švietimo darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos atstovai, politikai. Čia, šile, gausiai susirinkusiems renginio dalyviams, organizatoriai išradingai inscenizavo tuometinį mūšį. Mūšis "virė" labai tikroviškai, įspūdingai teatralizuotai: aidėjo tikrų, tuometinių kovinių šautuvų, pistoletų šūviai, tratėjo automatinių ginklų serijos. Buvo panaudoti Špagino, Dekteriovo, Parabelum, "šmaiser" sistemų originalūs ginklai. Tiek partizanus, tiek nkvedistus vaidinantys "mūšio" dalyviai, dėvėjo labai tikslai atkurtus drabužius su tiksliomis karinės amunicijos detalėmis. Visiems stebėtojams teatralizuotas mūšis paliko didelį įspūdį. Po "mūšio", prisiekė jaunieji šauliai, vadovaujami Algio Veikšio ir Jolantos Paukštienės.Buvo įteikiami pažymėjimai prisiekusiems jauniesiems šauliams. Buvo sakomos iškilmingos kalbos, reiškiamos padėkos renginio organizatoriams, dalyviams, išsakomi istoriniai prisiminimai. Renginys baigėsi Obelių muziejuje, konferencija: "Partizanų kovos Rokiškio krašte". Galerija -->>

 

 

Kultūrinė pažintinė kelionė į Kauną

              Š.m. gruodžio 16 d. gimnazijos mokinių savivalda vyko į Kauną. Mokiniai susipažino su IX forto – Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriaus istorija, įgijo žinių apie kalinių, kalėjusių IX forte, gyvenimą, aplinką, buitį, pamatė autentišką to laikmečio kalėjimo kamerą, baudžiamuosius karcerius. Baigiantis pamokai, mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Pabėgimas Kalėdų naktį“.

              Apsilankė Žmogaus anatomijos muziejuje, kuris įsikūręs Anatomijos institute. Mokinius sudomino faktas, jog tik keletas eksponatų yra netikri, o visi kiti – tikri. Įvairaus dydžio ir amžiaus žmonių, gimusių negyvų mažylių ir netgi gorilos skeletai, žmogaus organai, atskirtos galūnės. Vienus mokinius keletas vaizdų šokiravo, kitus – sudomino. Mes turėjome galimybę pamatyti tikrą žmogaus širdį, inkstus, smegenis, sveikus ir pažeistus plaučius, bei įvairiuose organuose esančias kraujagysles.

              Pabuvojo Kauno širdyje – Rotušėje,  grožėjosi Kauno išmaniąja kalėdine egle .

              Ekskursija buvo turininga, įdomi, naudinga. Mokiniai sužinojo ir pamatė daug naujo, dar nepatirto. O svarbiausia visus lydėjo gera nuotaika, džiugios emocijos ir nuoširdus buvimas kartu.

 

        Lapkričio 17 d. Antanašės bibliotekoje vyko garsiniai knygų skaitymai ,,Knyga-laiptelis į draugystę“, skirta dvidešimtajai Šiaurės šalių  bibliotekų savaitei. Bibliotekoje svečiavosi Obelių gimnazijos trečiokai su savo mokytoja. Vaikai, susėdę  ant pagalvėlių, garsiai skaitė ištraukas iš Šiaurės šalių autorių knygų. Mūsų krašto kūrėja Gražina Pitrėnienė skaitė savo kūrybos eilėraščius skirtus vaikams.   Vaikai vaidino Gražinos sukurtą eiliuotą pasaką ,,Kur gyvena pasakėlės?“ Visi norėjo  būti ir aktoriais, ir skaitovais.

Ki­to etapo metus  su­si­pa­žin­o su mi­rio­ra­ma. Vaikai ėmė­si kū­ry­bi­nio dar­bo. Nu­pieš­ti pa­si­rink­tą pa­sa­ką ne­bu­vo taip leng­va, kaip iš pra­džių at­ro­dė. Vy­ko daug dis­ku­si­jų, pa­si­ta­ri­mų. Kiek­vie­nas pie­šė tam tik­rą eta­pą, se­kė siu­že­tą, ap­ta­rė spal­vas. O ta­da pa­ma­tė ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą. Mi­rio­ra­ma vai­kams pa­li­ko įspū­dį. Tai, kas bu­vo tik piešiniuose -  įgavo gyvybę . Ma­žie­ji skai­ty­to­jai pa­ban­dė pa­tys pa­sek­ti pa­sa­ką, nau­do­da­mi mi­rio­ra­mą. Kiek­vie­nam no­rė­jo­si pa­suk­ti sa­vo „fil­mą“. Pa­ga­liau nu­spren­dė, kad ga­li­ma šią pa­sa­ką, nau­do­jant mi­rio­ra­mą, pa­vers­ti tik­ru spek­tak­liu su vei­kė­jų bal­sais, gar­si­niais in­tar­pais. Mi­rio­ra­ma vai­kams ta­po sma­giu at­ra­di­mu.

Žvarbią dieną sušilę nuo arbatos puodelio, pasivaišinę medumi, pažaidę stalo futbolo žaidimą mažieji  bibliotekos svečiai  grįžo į Obelius.

Mokytoja  Milda Ščerbickienė ir trečiokai dėkoja Antanašės bibliotekos vedėjai Ritei Gernienei ir kraštietei poetei Gražinai Pitrėnienei už puikų ir įdomų laiką, praleistą bibliotekoje.

VALSTYBINĖ DUOMENŲ  APSAUGOS INSPEKCIJA


DEL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ    DARBUOTOJŲ   TEISIŲ  PAŽEIDI MŲLietuvos   Respublikos   visuomenės   informavimo   įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę susirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo (įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama:

1)     be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose;                                                                                                      

2)                filmuoti fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginio metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo;

3)                filmuoti ir fotografuoti asmenį ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo  priemonėse be šio žmogaus sutikimo;

4)                filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais  fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti  asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl  sveikatos sutrikimo;

5)                filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų  ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaiko fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose;

6)                  be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos nario sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus,

PradėtiAnkst78910111213141516SekantisPaskutinis

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved