Mokyklos aplinka

Gimnazija turi du skyrius – Neformaliojo švietimo skyrių, kuris iš Obelių vaikų globos namų patalpų 2018 m. spalio 1 d. perkeltas į Obelių gimnazijos patalpas ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių (2020 m. rugpjūčio 28 d. prie Obelių gimnazijos prijungtas Obelių lopšelis darželis tapo Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriumi), esantį kitame pastate. Gimnazija įsikūrusi Obelių mikrorajone, ją lanko Obelių miesto, priemiesčio ir aplinkinių kaimų: Aleksandravėlės, Antanašės, Gediškių, Bučiūnų, Pakriaunių, Zarinkiškio, Stasiūnų, Kriaunių, vaikai. 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenys: gimnazijoje mokosi 185 mokiniai, suformuota 12 klasių komplektų (vidutinis mokinių skaičius klasėje – 15), Neformaliojo švietimo skyriuje – 133 mokiniai, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje – 49 vaikai.

Gimnazijoje vykdomas neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, pažintinė veikla. Yra galimybės taikyti modernius mokymo ir mokymosi metodus, nes visose klasėse sumontuoti projektoriai arba televizoriai, mokytojai gali naudoti ugdymo reikmėms interaktyvias Promethean lentas ir ActivInspire aplinkos išteklius. 2020 m. pradėjus ugdymą organizuoti ir nuotoliniu būdu, įdiegta nuotolinio mokymo (si) platforma Microsoft for education, kuri leidžia užtikrinti pamokų saugumą, patogesnį skaitmeninių įrankių prieinamumą ir įvairesnes mokymo (si) galimybes, leidžiančias individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atnaujinta kompiuterinė įranga leidžia aprūpinti kompiuterinėmis mokymo priemonėmis per nuotolinį ugdymą tiek mokinius, tiek pedagogus, vis atnaujinamos skaitmeninis mokymo priemonės.

 

Reikšmingiausi pedagoginės veiklos pasiekimai 2022 metais

Šiais metais buvo susitelkta į pamokos uždavinio formulavimą siekiant aktyvaus mokinių dalyvavimo ugdymo(si) procese įsivertinant ir planuojant savo ugdymą(si) pamokoje. 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos vadovai aplankė 36 pagrindinio / vidurinio ugdymo mokytojų pamokas – 100 proc. pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų savo pamokose formuluoja uždavinį nurodydami vertinimo / įsivertinimo kriterijus skirtingą išmokimo lygį pasiekusiems mokiniams. Be to, 2022 m. gruodžio mėn. atlikto veiklos kokybės įsivertinimo duomenys parodė, kad 20 proc. Gimnazijos mokinių geba išsikelti mokymosi tikslus, pasirinkti užduočių atlikimo būdą ir formą, planuoti savo laiką pamokoje, o aukščiausia vertė (3,7) yra rodiklio, susijusio su savivaldžiu mokymu. Pradinių klasių mokytojai, atsižvelgdami į skirtingus mokinių gebėjimus per 50 proc. pasaulio pažinimo ir matematikos pamokų pasiūlė mokiniams 2–3 skirtingus užduoties atlikimo būdus, apie tokių pamokų organizavimą dalinosi gerąja patirtimi metodinių grupių susirinkimuose (iš viso per 2022 m. įvyko 4 tokie tiksliniai susirinkimai), todėl 2022 m. gegužės mėn. lyginant su 2021 m. gruodžio mėn. 10 proc. pagerėjo 2–4 kl. matematikos ir pasaulio pažinimo žemų pasiekimų mokinių rezultatai. Nuolat analizuojami mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai leido pasiekti, kad nebuvo mokinių, turinčių nepatenkinamų įvertinimų, pasibaigus 2021–2022 mokslo metams: 3 kartus per metus aptariama kiekvienos klasės mokinių pažanga ir lankomumas dalyvaujant klasės vadovui, dėstantiems mokytojams, Vaiko gerovės komisijos nariams (per 2022 metus įvyko 36 tokie susirinkimai), du kartus per metus vykdomi 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių vadovų individualūs rezultatų aptarimo ir tolesnio mokymosi rezultatų gerinimo priemonių numatymo pokalbiai su auklėtinių tėvais (per 2022 metus įvyko 223 tokie pokalbiai). Siekiant ugdymo kokybės ir individualios mokinių pažangos šiais metais didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos organizavimui taikant savivaldaus mokymo strategijas, todėl mokytojai kėlė kvalifikaciją ir organizavo į savivaldų mokymą, orientuotą ugdymą dalyvaudami mokymuose ir vykdydami projektus. 2022 m. gegužės–2022 m. gruodžio mėn. 100 proc. gimnazijos pedagogų kėlė kvalifikaciją dalyvaudami 40 val. trukusiuose mokymuose „Pamokos organizavimas taikant savivaldaus mokymo strategijas“. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, kurio tikslas – išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti. Dalyvaujant šio projekto veiklose gimnazijoje tobulinama lietuvių kalbos mokymo metodika siekiant pagerinti mokinių raštingumą: 2022 m. vyko 16 val. tęstiniai šio projekto mokymai „Sąsajos tarp vaiko / mokinio raidos / amžiaus ir pasiekimų; vaiko / mokinio amžiaus / raidos sąsajos su pasiekimais; vaiko / mokinio amžiaus / raidos ir pasiekimų dermė. Pamokos organizavimas skirtingų poreikių mokiniams (praktiniai pamokų stebėjimai, individualizavimai)“. Vykdant šį projektą 2022 m. gegužės mėn. 10 proc. pagerėjo 2–4 kl. mokinių lietuvių kalbos rezultatai lyginant su 2021 m. rugsėjo mėn. rezultatais. Nuo 2018 m. Obelių gimnazija dalyvauja projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikloje „Informatika pradiniame ugdyme“, kurio tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninę ir profesinę kompetenciją rengiantis integruoti informatiką į pradinį ugdymą. 2022 metais pradinių klasių mokytojai dalyvavo 150 val. šio projekto mokymų, išmoko naudotis naujomis programomis ir mokymo įrankiais, juos taiko pamokose ir organizuodami papildomą ugdymą – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. veikia „Jaunųjų informatikų klubas“, kurio veiklose dalyvauja 10 proc. pradinių klasių mokinių.

Mokyklos ryšiai

Su Mykolo Romerio universitetu pasirašytas susitarimas dėl informacijos teikimo apie profesorių Mykolą Römerį įgyvendinant projekto „Mykolo Römerio pažinimo erdvė“ veiklas.

2022 m. lapkričio 14 d. pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“.

2022 m. balandžio 4 d. pasirašyta sutartis su  Viešąja įstaiga „Paramos vaikams centru“ dėl programos „Esame saugūs“ įgyvendinimo Rokiškio r. Obelių gimnazijoje ir 2022 m. rugsėjo 28 d. bendradarbiavimo sutartis dėl Smurto prevencijos programos vaikams, tėvams ir specialistams organizavimo ir vykdymo 2023 m. sausio–gruodžio mėn.

2022 m. birželio 29 d. pasirašyta sutartis su UAB „Ateities pamoka“ dėl skaitmeninės mokymosi aplinkos diegimo mokykloje.

 2022 m. birželio 29 d. pasirašyta sutartis su UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ dėl elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ diegimo Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo skyriuje.

Bendradarbiavimo kultūros ir emocinės gerovės ugdymas

Gimnazijoje siekiamaugdyti aktyvų, kūrybišką, savarankišką, pilietišką žmogų: šiais metais bendradarbiaujant su Laisvės kovų istorijos muziejumi Obeliuose suorganizuoti Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai skirti renginiai, kuriuose dalyavavo 100 proc. mokinių, 4 susitikimai su žymiais žmonėmis, kuriuose dalyvavo 30 proc. mokinių, muziejuje mokytojai organizavo istorijos ir pilietiškumo (2022 m. pravestos 4 tokios pamokos, kuriose dalyvavo 40 proc. visų klasių mokinių). Mokykla didžiuojasi tradiciniais renginiais, kuriuose dalyvauja 100 proc. mokinių ir per 80 proc. mokyklos bendruomenės. Tai kultūrinė, pažintinė, meninė diena antrą rugsėjo šeštadienį, kuri yra tradicinės miesto šventės „Obelinė“ – bendradarbiaujant su Obelių seniūnijos įstaigomis, Obelių bendruomene organizuojama diena, škuriai mokiniai ruošiasi visus metus ir parodo savo kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, tradiciniais renginiais yra tapusios ir kultūrinės, meninės, pažintinės dienos, skirtos Adventui ir Šeimos dienai, kurios svarbiausia dalis – Neformaliojo švietimo skyriaus (NŠS) mokinių koncertas ir darbų parodos.  2022 m. NŠS du ansambliai dalyvavo vokalo konkurse „Pavasario fiesta“ Kaune ir laimėjo prizines vietas (I-ojo ir III-ojo laipsnio diplomus), dvi vokalistės – „Dainų dainelės“ konkurso dviejuose etapuose.

Mokykla aktyviai įsitraukia į tarptautinio projekto eTwinning veiklas: 2022 m. buvo vykdomi 2 projektai, kuriuose dalyvavo 20 proc. pradinių klasių mokinių ir 4 veiklos, į kurias įsitraukė 30 proc. pagrindinio ugdymo mokinių.

2022 m. karjera mokykloje buvo ugdoma įtraukus I–IV kl. mokinius į Rokiškio verslo klubo projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ veiklas, kuriose dalyvavo 100 proc. šių klasių mokinių. Per metus vyko 7 veiklos, iš kurių 5 – Kaune (VDU Žemės ūkio akademijoje).

Mokiniai skatinami už mokymosi pažangą, pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose, sporto pasiekimus, mokyklos vardo garsinimą, gerą lankomumą – jie įtraukiami į projektus, ugdančius anglų k., informacinių technologijų, sportinius, bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės gebėjimus, jų veikla viešinama mokykloje ir rajone, mokiniai gauna padėkas, kartą per metus jiems suorganizuojama ekskursiją (2022 m. 29 mokiniai vyko į Kauno Žalgirio areną stebėti „Žalgirio“ krepšinio komandos varžybų), prieš žiemos atostogas visiems mokiniams suorganizuota diskoteka.

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas

Gimnazijoje susitarta, kad vienas iš ugdymo organizavimo prioritetų – nuoseklus mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas. Per 2022 m. įvyko 110 individualių, 20 grupinių socialinių emocinių įgūdžių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 30 proc. mokinių. Vadovaujantis programos užtikrinimo reikalavimais nuo 2015 metų mokykloje vykdoma patyčių prevencijos programa Olweus, kurioje dalyvauja 100 proc. mokinių.

2022 m. pavasarį Nacionalinė švietimo agentūra atliko šios programos įgyvendinimo auditą ir 2022-2023, 2023-2024 mokslo metams suteikė Olweus mokyklos vardą, kuriuo patvirtinam, kad mokykla laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių programos standartą.

Bendradarbiaujant su Paramos vaikams centru mokykla įsitraukė į programą ,,Esame saugūs”, kurioje dalyvavo 100 proc. 1–4 kl. mokinių ir jų tėvų / globėjų. Ją vykdant vaikai mokosi atpažinti netinkamą jų atžvilgiu elgesį ir tinkamai į jį reaguoti. Ši programa pradėta vykdyti ir ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo skyriuje, joje dalyvauja 30 proc. vaikų ir 100 proc. jų
tėvų / globėjų.

Bendradarbiaujant su Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru suorganizuoti mokymai visų klasių mokiniams psichikos sveikatos stiprinimo temomis, kuriuose dalyvavo 80 proc. mokinių. Įvykdytas vaikų socializacijos projektas „Obels žiedo kelionė–17“, kuriame dalyvavo 56 mokiniai iš socialiai pažeidžiamų šeimų, finansuotas Rokiškio r. savivaldybės lėšomis (2000 Eur). Gimnazijos savivalda – aktyvi mokyklos bendruomenės dalis, įtraukianti į socialines / pilietines akcijas visą  mokyklos bendruomenę. Per 2022 m. mokinių savivaldos atstovai dalyvavo 4 Lietuvos moksleivių sąjungos vykusiuose vadovų klubo renginiuose. Čia jie mokėsi lyderystės atstovaudami savo mokyklai, o patirtis pritaikė mokyklos veikloje – organizavo 5 veiklas, tokias kaip Dauno sindromo dienos minėjimą, akcija ,,Darom”, Tolerancijos dieną ir kt., kuriose dalyvavo 100 proc. mokinių.

Ikimokykkliniame ir priešmokykliniame ugdymo skyriuje įgyvendintas projektas ,,Augu sveikas ir laimingas – 2022“, kuriam 4000 Eur skyrė Rokiškio r. savivaldybė. Vykdant šį projektą įrengtas sensorinis kambarys, skirtas stiprinti vaikų psichikos sveikatai ir vykdyti programos „Esame saugūs“ veiklas, atremontuotos apleistos ir nenaudojamos patalpos (panaudota 3500 Eur Statybos skyriaus skirtų lėšų), įsigyta ugdymui skirtų priemonių (iš viso už 1660 Eur), todėl dabar šiose patalpose 100 proc. vaikų vykdomas patyriminis ugdymas, jose organizuojami ir anglų kalbos užsiėmimai, kuriuos lanko 42 proc. vaikų. 3500 Eur panaudota Rokiškio r. savivaldybės statybos skyriaus skirtų lėšų ir 1660 Eur mokymo ir spec. programos lėšų. Be to, Gimnazijos taryba aktyviai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, dalyvauja sprendžiant svarbius mokyklai klausimus (2022 m. įvyko 4 gimnazijos tarybos posėdžiai). Mokytojų taryba aktyviai įsitraukė į 2022 m. gruodžio mėn. vykusį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, analizavo jo rezultatus, tardamiesi metodinėse grupėse mokytojai pateikė siūlymus 2023 m. Rokiškio r. Obelių gimnazijos Veiklos plano rengimo darbo grupei dėl kvalifikacijos tobulinio prioritetų, priemonių siekiant savivaldaus mokymo(si) ir sklandaus perėjimo prie atnaujinto ugdymo turinio nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.