foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Gimnazijos tikslas, misija, vizija


VIZIJA
Rokiškio r. Obelių gimnazija – aktyvi ir tobulėjanti bendruomenė, kurios nariai jaučiasi saugūs, yra kūrybiški, ugdo kritiškai mąstantį ir pilietišką žmogų.


MISIJA
Užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą. Ugdyti aktyvų, kūrybišką, savarankišką, pilietišką žmogų, atsakingai kuriantį savo ateitį.


FILOSOFIJA
Mokomės vieni iš kitų.


VERTYBĖS
Atsakomybė,
Lyderystė;
Pagarba,
Bendradarbiavimas,
Tobulėjimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI
Ugdymo kokybės gerinimas, orientuotas į mokymo ir mokymosi kokybę.
Tarpusavio santykių kūrimas, paremtas pagarba, bendruomeniškumu, lyderyste.


Inauguracija.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007-12-22 įsakymu Nr. ISAK-2561 ir Rokiškio r. savivaldybės 2007-12-28 sprendimu Nr. TS-14.209 akreditavus vidurinio ugdymo programą Obelių vidurinė mokykla tampa Obelių gimnazija.


1e1998 m. bu­vo pa­skelb­tas mo­kyk­los emb­le­mos kon­kur­sas. Iš­rink­ta emb­le­ma, ku­rią nu­pie­šė XIb kla­sės mo­ki­nė Jū­ra­tė Kra­li­kai­tė.

 

 

 

 

 

 

 


 

logo

 

Pa­skelb­tas mo­kyk­los him­no kon­kur­sas, ku­rio nu­ga­lė­to­ja ta­po K.Sač­ko­vai­tė.

 

Žodžiai K.Sač­ko­vai­tės.

Muzika E.Troš­čen­ko­vo ir G.Klim­ke­vi­čiaus.

 

OBE­LI­Ų MO­KYK­LOS HIM­NAS

 

Bran­giau­sias lai­kas pra­leis­tas čia,
Mū­sų mo­kyk­los suo­le.
Čia mū­sų sva­jo­nės, mū­sų dar­bai,
Rū­pes­čiai ir var­gai.

Kai gim­to­jo kam­po žyd­ri eže­rai,
Mums grau­du­lio tul­pėm pra­žys­ta.
At­ei­na die­na, kai vė­lei vi­si
Nuo mo­kyk­li­nio suo­lo pa­kil­sim.

At­ei­ty lyg lai­vai pa­kel­sim bu­res
Ir plauk­sim į pla­tų pa­sau­lį.
Pa­lik­sim šak­nis mes Obe­lių šir­dy,
O mo­kyk­la mums liks bran­gi!


veliava2000 m. va­sa­rio 16-osios die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pri­sta­ty­ta ir įteik­ta mo­kyk­los vė­lia­va, pa­gerb­ti jos au­to­riai.

Gimnazijos vėliavos autoriai In­ga Šlė­vy­tė, Auš­ra Ša­jau­kai­tė, Edu­ar­das Muš­ta­vins­kas, Ra­min­ta Kun­de­ly­tė, Il­ma Šlė­vy­tė, Ka­ro­lis Šu­mi­nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-04-25 23:31

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved