Pirmoji mokykla Obeliuose, pagal istorinių šaltinių duomenis, pradėjo veikti 1777 m.  Joje  mokėsi 15 vaikų. Numalšinus 1830–1831 m. sukilimą, Lietuvoje pradeda veikti valdinės rusiškos mokyklos. Išliko ir kai kurios lietuviškos mokyklos, tame  tarpe ir Obeliuose.

1864 m., uždraudus lietuvišką spaudą, visur veikia jau tik rusiškos mokyklos. Tokia mokykla Obeliuose įsteigta 1867 m.  nepaisant draudimų, vykdavo lietuviški vakarai. Yra žinių apie tokius vakarus ir Obeliuose. Didelę įtaką turėjo knygnešiai. Nuo 1905 m. Obeliuose veikia lietuviška mokykla.

1920–1928 m. mokykla glaudėsi mūriniame pastate Vytauto gatvėje – ten, kur dabar autobusų stotelė. Čia buvo keturi skyriai, už mokslą mokėti nereikėjo. Mokytojas, turįs mokytojo cenzą, gaudavo per mėnesį 280 litų, o neturintis mokytojo cenzo 240 litų. Mokyklos vedėjas, turintis cenzą, prie šios algos gaudavo priedą – už vieną komplektą – 10 litų 80 centų. Mokytojo atlyginimas priklausė ir nuo ištarnautų metų.

Mokytojai būdavo aprūpinami butu prie mokyklos arba jiems išmokėdavo butpinigius po 20 litų per mėnesį. Mokinių buvo daugiau kaip šimtas. Mokyklų materialinė padėtis buvo bloga, nes savivaldybė nenoriai šelpė. Mokymo programos buvo išeinamos labai nevienodai. Egzaminai vykdavo 4 ir 6 klasėse.

Tuo metu buvo pradėta rūpintis tipinės pradinės mokyklos statyba Jablonskio gatvėje. Lėšų skyrė valsčius, tačiau pinigų neužteko. Obeliečiai dėkingi liaudies artistui Kiprui Petrauskui, kuris vaikystėje buvo lankęsis Obeliuose pas čia vargoninkavusį brolį Miką Petrauską. Dainininkas surengė Obeliuose koncertą, padainavo liaudies dainų. Už įėjimą reikėjo mokėti du litus. Surinktas lėšas – 500 litų – dainininkas skyrė būsimiems mokyklos statybos darbams. 1935 m. birželio 9 d. buvo iškilmingai pašventintas kertinis pamato akmuo. Dalyvavo daug žmonių, švietimo atstovų, dalyvavo ir Kipras Petrauskas, kuris kalbėjęs ir padėjęs po šiaurės vakarų kampu butelį su dokumentais, parašais. Žmonės ir šiandien atmena paprastus žymaus dainininko žodžius: „Brangūs obeliečiai, daug dainavau, mažai kalbėjau, nieko gero jums nepasakiau. Atsimenu, kai aš čia mokyklą lankiau, su meškere ešeriokus gaudžiau, akmenimis varles mušiau.“ Vėliau dainininkas padovanojo mokyklai pianiną, kurio ilgai buvo grojame Obelių vidurinėje mokykloje. Pagerbdami žymųjį artistą ir norėdami atsidėkoti už suteiktą paramą obeliečiai pasiekė, kad mokykla būtų pavadinta K. Petrausko vardu. Naujasis pastatas duris atvėrė 1936 m.

Po karo mokyklai vadovauti buvo paskirtas Algirdas Kligys, kuris 1946 m. ir tapo pirmuoju gimnazijos direktoriumi 1946 m. Nuo šių metų ir prasideda vidurinės mokyklos istorija. Apie gimnazijos steigimą Obeliuose randama žinių rajono spaudoje, archyvų dokumentuose. Mokykloje yra albumas, kuriame matome ir pirmąją gimnazijos laidą – 19 abiturientų.

Mokinių skaičius mokykloje ėmė sparčiai didėti. 1950 m.  mokyklą baigė jau 28 abiturientai. Keitėsi mokyklos direktoriai, keitėsi pastatai. 1973 m. duris atvėrė dabartinis mokyklos pastatas. Prieš pradedant statybą mokiniai mokėsi net aštuoniuose pastatuose.

 

 

Pagal knygą  „Obeliai. Kriaunos“, VšĮ „Versmės“ leidykla, 2009