foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

2019 m. kovo 28 d.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

           2019 metų balandžio–gegužės mėn.   Obelių gimnazijos antros, ketvirtos ir šeštos klasės mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Patikrinimo rezultatai bus naudojami gimnazijos veiklos tobulinimui, ugdymo proceso suasmeninimui, kiekvieno mokinio pažangos gerinimui ir savalaikės mokymosi pagalbos užtikrinimui.

Aštuntokai šiais mokslo metais dalyvaus bandomajame elektroniniame 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinime (e-NMPP). NMPP, kuriame mokinai pildė popierinius testų sąsiuvinius, nuo šiol nebus vykdomas. Testas bus iš dviejų dalių – matematikos ir gamtos mokslų. Aštuntokų skaitymo ir rašymo testų šiais metais nebus. Testavimas vyks gegužės 7 ir 9 dienomis. Mokiniai pildys ir mokinio klausimyną. Darbų vertinimas ir duomenų surinkimas bus automatinis. Kaip įprasta, pavasarį gausime NMPP ataskaitas.

           Atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami ir mokinių klausimynai. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei.

           Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/

 

TESTAVIMO GRAFIKAI IR TRUKMĖ 

2 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 16 d., 9 val.

Skaitymas

apie 45 min.

Balandžio 18 d., 9 val.

Rašymas, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 3 d., 9 val.

Matematika

apie 45 min.

Balandžio 30 d., 9 val.

Laikas, skirtas diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

4 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas

45 min.

Balandžio 16 d., 9 val.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 18 d., 9 val.

Pasaulio pažinimas

45 min.

Gegužės 3 d., 9 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 30 d., 9 val.

6 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas

45 min.

Balandžio 15 d., 9 val.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 17 d., 9 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 19   d., 9 val.

8 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Matematika

60 min.

Gegužės 7 ir 9 dienomis

Gamtos mokslai

60 min.

gegužės 7 ir 9 dienomis

Papildoma informacija:
Nacionalinis egzaminų centras http://nec.lt/342/


Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Rokiškio r. Obelių gimnazijoje tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

4 gimnazijos taisyklės prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Nuobaudų kopėčios. Atsisiųsti -->>

6 žingsniai kaip reaguoti prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Patyčių registracijos žurnalas. Atsisiųsti -->>


2016 m. lapkričio 9 d.

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje. Patarimai tėveliams. Atsisiųsti -->>


2015 m. gruodžio 30 d.

Informacija

DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO ROKIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1) ĮSAKYMAS. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 PRIEDAI. Atsisiųsti -->


Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

Informacija atnaujinta 2018-03-26 09:35

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved