foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Ugdymo organizavimas

2018-2019 M.M. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS

Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2018 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienų. Ugdymo procesas baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

Atostogos:

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2018-06-18, prot. Nr. GT-4) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo skyriumi:
Mokslo metų pabaiga: rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 25 d.;
II pusmetis: sausio 28 d. – birželio 7 d.

Pamokų  laikas

1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:00 11:45
5. 12:15 13:00
6. 13:10 13:55
7. 14:05 14:50
8. 15:00 15:45

 2018 – 2019 m. m. 15 ugdymo dienų skiriama:

Ugdymo proceso dienos

Veikla

Preliminarus organizavimo laikas

1 diena – meninė, socialinė, pilietinė

Mokslo metų pradžios šventė.

Rugsėjis

2 diena – pažintinė, praktinė, prevencinė, pilietinė, etnokultūrinė

Renginiai skirti mietelio šventei „Obelinės“

Rugsėjis

3 diena - prevencinė, pilietinė, socialinė, praktinė, kūrybinė

Močiute, seneli, mes kartu -ypatingi!

Spalis

4 diena - meninė, kūrybinė, etnokultūrinė, praktinė, socialinė

Prie balto Kūčių stalo

Gruodis

5 diena – socialinė, pilietinė, pažintinė

Karjeros ugdymas.

Sausis

6 diena - praktinė, socialinė, prevencinė, pažintinė, kūrybinė

Projektas „Saugesnis internetas prasideda nuo tavęs“

Vasaris

7 diena - praktinė, socialinė, prevencinė, pažintinė

Gerumo akcija „Į pagalbą žvėreliams ir paukšteliams“

Sausis - vasaris

8 diena - pažintinė, prevencinė, socialinė, praktinė, kūrybinė, sportinė

Sveikos gyvensenos ir sporto diena.

Birželis

9 diena – kūrybinė, pažintinė, pilietinė

Išvyka į Rokiškį. Labirintas „Pažink Rokiškį“

Birželis

10 – 11 diena – pažintinė, gamtamokslinė, praktinė, kūrybinė

Projektas „Mažieji mokslininkai

Birželis

12 diena – pažintinė, pilietinė, socialinė, prevencinė

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Birželis

13 diena - meninė, socialinė, pilietinė

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželis

14-15 diena- pažintinė, prevencinė, socialinė, praktinė, kūrybinė, sportinė

1-2 ekskursijos ( jei organizuojamos 2 ekskursijos, lankytini objektai turi būti siejami su karjeros ugdymu)

Per mokslo metus


 

 

 

Dokumentai

 ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos Konstitucija, Rokiškio rajono Obelių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarkos paskirtis – plėtoti mokinių socializaciją, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Mokiniai gali būti skatinami už:
4.1. padarytą pažangą, labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, pavyzdingą elgesį;
4.2. aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus neformalioje veikloje ( meninėje, kūrybinėje, sportinėje, socialinėje);
4.3. aktyvų dalyvavimą ir/ar laimėjimą gimnazijos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose.
5. Mokinių skatinimo priemonės:
5.1. žodinė padėka;
5.2. padėka raštu mokiniams ir jų tėvams (globėjams);
5.3. pavardžių viešinimas (stende, internetiniame tinklalapyje, rajono spaudoje ir kita);
5.4. prizai, dovanų kuponai;
5.5. nemokamos išvykos, ekskursijos, pramogos ir kita.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
6.1. elgesio viešoje vietoje (gimnazijoje) taisyklių nesilaikymą (keiksmažodžių vartojimą; rūkalų, alkoholio ir kitų kvaišalų vartojimą bei platinimą);
6.2. nepagarbų elgesį su visais gimnazijos bendruomenės nariais (įžūlumas, patyčios, smurtas ir kita);
6.3. turėjimą daiktų ir priemonių, keliančių grėsmę aplinkinių sveikatai ir gyvybei;
6.4. netinkamą elgesį pamokoje ( vėlavimą, priemonių neturėjimą, trukdymą, nedalyvavimą veikloje, savavališką išėjimą iš klasės ir kita);
6.5. naudojimąsi mobiliuoju telefonu ir grotuvais pamokų metu;
6.6. tyčinį svetimo turto gadinimą bei pasisavinimą;
6.7. gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir sutarties su mokiniu pažeidimus.
7. Mokiniai gali būti drausminami šiomis priemonėmis:
7.1. žodinis įspėjimas;
7.2. pastaba TAMO dienyne;
7.3. viešas atsiprašymas;
7.4. pašalinimas iš pamokos (ugdymo vietos pakeitimas);
7.5. informacinis pranešimas tėvams;
7.6. pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant tėvams;
7.7. mokinio elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje;
7.8. papeikimas;
7.9. griežtas papeikimas;
7.10. kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo;
7.11. rekomendavimas pakeisti ugdymo įstaigą;
7.12. šalinimas iš gimnazijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Už mokinių skatinimą ir drausminimą atsakingi klasių auklėtojai ir administracija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.
10. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkime.
11. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką viešinama stende, internetiniame tinklalapyje, TAMO dienyne.
12. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka gali būti keičiama.

ARPOBUOTA
Gimnazijos tarybos 2015-02-09
Posėdžio protokolu Nr. 2

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>


 

Informacija

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA. Atsisiųsti -->>


DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO ROKIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1) ĮSAKYMAS. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 PRIEDAI. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2018-01-31 19:31

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved