foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2019 m. rugsėjo 2 d.
Ugdymo proceso trukmė:
• 1-4 klasių mokiniams-175 ugdymo dienos;
• 5-8, I-III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos;
• IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.
Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.

Mokinių atostogos 2019-2020 mokslo metais:

Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos
2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 
2019 m. gruodžio 23 d. – 2019 m. sausio 3 d.
2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 
2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė gimnazijos direktorius, suderinusi su Gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2019-06-18, prot. Nr. GT-4) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi:
• 1-4 klasių mokiniams – birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.;
• 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – birželio 23 d .– rugpjūčio 31 d.;
• Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus - pusmečius (Mokytojų tarybos 2019-05-23 prot. Nr. MT4):
• I pusmetis : rugsėjo 1 d. – sausio 24 d.;
• II pusmetis: sausio 27 d. – ugdymo proceso pabaiga.
Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2 – 8, I- IV klasėse – 45 min. Pamokos pradedamos 8 valandą (1 priedas).
Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Pamokų  laikas
1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:05 11:50
5. 12:10 12:55
6. 13:05 13:50
7. 13:55 14:40
8. 14:50 15:35

 

NUMATYTA PAŽINTINĘ KULTŪRINĖ VEIKLĄ ORGANIZUOTI NUOSEKLIAI PER MOKSLO METUS. ŠI VEIKLA SIEJAMA SU GIMNAZIJOS UGDYMO TIKSLAIS, PRIORITETAIS, MOKINIŲ MOKYMOSI POREIKIAIS:

DATA
2019-09-01
2019-09-07
2019-11-29
2019-12-20
2020 m.
Visus metus (kiekvienai klasei atskirai)
Suderinus su klasės vadovais
2020-04-30
Gegužės  20 d., Birželio 5, 19 d.
Iš viso
VEIKLA
MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
OBELIEČIŲ DIENA
ADVENTAS- RAMYBĖS IR SUSIKAUPIMO LAIKOTARPIS
KALĖDOS IR KALĖDINIO LAIKOTARPIO PAPROČIAI
PILIETIŠKUMO UGDYMUI
(2 dienos)
KARJEROS UGDYMAS
2 EDUKACINĖS  IŠVYKOS
ŠEIMOS DIENA
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO RENGINYS
Ne mažiau kaip 66 pamokos
(1-4 klasėse – 54 pamokos)

 

Dokumentai

 ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos Konstitucija, Rokiškio rajono Obelių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarkos paskirtis – plėtoti mokinių socializaciją, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Mokiniai gali būti skatinami už:
4.1. padarytą pažangą, labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, pavyzdingą elgesį;
4.2. aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus neformalioje veikloje ( meninėje, kūrybinėje, sportinėje, socialinėje);
4.3. aktyvų dalyvavimą ir/ar laimėjimą gimnazijos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose.
5. Mokinių skatinimo priemonės:
5.1. žodinė padėka;
5.2. padėka raštu mokiniams ir jų tėvams (globėjams);
5.3. pavardžių viešinimas (stende, internetiniame tinklalapyje, rajono spaudoje ir kita);
5.4. prizai, dovanų kuponai;
5.5. nemokamos išvykos, ekskursijos, pramogos ir kita.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
6.1. elgesio viešoje vietoje (gimnazijoje) taisyklių nesilaikymą (keiksmažodžių vartojimą; rūkalų, alkoholio ir kitų kvaišalų vartojimą bei platinimą);
6.2. nepagarbų elgesį su visais gimnazijos bendruomenės nariais (įžūlumas, patyčios, smurtas ir kita);
6.3. turėjimą daiktų ir priemonių, keliančių grėsmę aplinkinių sveikatai ir gyvybei;
6.4. netinkamą elgesį pamokoje ( vėlavimą, priemonių neturėjimą, trukdymą, nedalyvavimą veikloje, savavališką išėjimą iš klasės ir kita);
6.5. naudojimąsi mobiliuoju telefonu ir grotuvais pamokų metu;
6.6. tyčinį svetimo turto gadinimą bei pasisavinimą;
6.7. gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir sutarties su mokiniu pažeidimus.
7. Mokiniai gali būti drausminami šiomis priemonėmis:
7.1. žodinis įspėjimas;
7.2. pastaba TAMO dienyne;
7.3. viešas atsiprašymas;
7.4. pašalinimas iš pamokos (ugdymo vietos pakeitimas);
7.5. informacinis pranešimas tėvams;
7.6. pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant tėvams;
7.7. mokinio elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje;
7.8. papeikimas;
7.9. griežtas papeikimas;
7.10. kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo;
7.11. rekomendavimas pakeisti ugdymo įstaigą;
7.12. šalinimas iš gimnazijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Už mokinių skatinimą ir drausminimą atsakingi klasių auklėtojai ir administracija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.
10. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkime.
11. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką viešinama stende, internetiniame tinklalapyje, TAMO dienyne.
12. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka gali būti keičiama.

ARPOBUOTA
Gimnazijos tarybos 2015-02-09
Posėdžio protokolu Nr. 2

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>


 

Informacija

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA. Atsisiųsti -->>


DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO ROKIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1) ĮSAKYMAS. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 PRIEDAI. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2018-01-31 19:31

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved