Visuomenės sveikatos specialistė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Visuomenės sveikatos specialistė Neringa Pajadienė

Sveikatos specialistės funkcijos:
1. Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
2. Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Ugdo asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
6. Rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas.
7. Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą gimnazijoje.
8. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
9. Teikia pirmąją pagalbą.
10. Teikia informaciją ir konsultuoja kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
11. Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

Informacija atnaujinta: 2019-01-31 15:49

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved