Ugdymo planas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2017 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5-8, I-III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.

Atostogos:

Rudens atostogos:  2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos:  2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos:  2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos:  2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

 Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2017-08-30, prot. Nr. GT-5) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo skyriumi:
• 1-4 klasių mokiniams - birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.;
• 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d.


  Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
5.6. Mokslo metų pabaiga: rugpjūčio 31 d.

   Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis : rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.;
II pusmetis: sausio 22 d. – ugdymo proceso pabaiga.
Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.


Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min., 1 klasėje – 35 min. Pamokos pradedamos 8 valandą

Pamokų laikas

1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:00 11:45
5. 12:05 12:50
6. 13:00 13:45
7. 13:55 14:40
8. 14:50 15:35

 2017 – 2018 m. m. 10 ugdymo dienų skiriama:

1 - 4 klasės

5-8, I-III klasės

IV klasė

Mokslo metų pradžios šventė.

Obelių gimnazijos bendruomenės piknikas

1-2 ekskursijos ( jei organizuojamos 2 ekskursijos, lankytini objektai turi būti siejami su karjeros ugdymu)

Karjeros ugdymas (diena skiriama, jei organizuojama 1 ekskursija)

Mokslo metų užbaigimo šventė

Piliakalniai.

(rugsėjo arba spalio mėn.)

5 dienos skiriamos projektinei veiklai , kurios metu mokiniai gilins įvairių dalykų žinias, ugdysis kūrybiškumo įgūdžius, bendrąsias kompetencijas. Sudaromos įvairaus amžiaus mokinių grupės pagal jų gebėjimus ir polinkius. (1-4 klasėms – gegužės mėn., 5-8, I-III klasėms – birželio mėn.)

5 dienos Konsultacijos mokiniams, laikantiems egzaminus. (gegužės mėn.)

Gamtosauga. Tarša. Ekologija.

(lapkričio mėn.)

Mano mažieji eksperimentai.

(vasario mėn.)

Skaitymo skatinimas.

(gegužės mėn.)

Pažink savo krašto istoriją.

(gegužės mėn.)

   Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

   Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji situacija - tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja steigėjo atstovą - Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių.

   Jei oro temperatūra - 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai - ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymo dienų skaičių.

Ugdymo planas. Atsisiųsti-->>

 

 

Informacija atnaujinta 2017-12-03 14:44

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved