foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

2018-2019 M.M. PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

Ugdymo organizavimas
Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2018 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienų. Ugdymo procesas baigiasi 2019 m. birželio 7 d.


Atostogos:

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2018-06-18, prot. Nr. GT-4) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo skyriumi:
Mokslo metų pabaiga: rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 25 d.;
II pusmetis: sausio 28 d. – birželio 7 d.


Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min., 1 klasėje – 35 min. Pamokos pradedamos 8 valandą

Pamokų laikas

1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:00 11:45
5. 12:15 13:00
6. 13:10 13:55
7. 14:05 14:50
8. 15:00 15:45

 2018 – 2019 m. m. 15 ugdymo dienų skiriama:

 

Ugdymo proceso dienos

Veikla

Preliminarus organizavimo laikas

1 diena – meninė, socialinė, pilietinė

Mokslo metų pradžios šventė.

Rugsėjis

2 diena – pažintinė, praktinė, prevencinė, pilietinė, etnokultūrinė

Renginiai skirti mietelio šventei „Obelinės“

Rugsėjis

3 diena - prevencinė, pilietinė, socialinė, praktinė, kūrybinė

Močiute, seneli, mes kartu -ypatingi!

Spalis

4 diena - meninė, kūrybinė, etnokultūrinė, praktinė, socialinė

Prie balto Kūčių stalo

Gruodis

5 diena – socialinė, pilietinė, pažintinė

Karjeros ugdymas.

Sausis

6 diena - praktinė, socialinė, prevencinė, pažintinė, kūrybinė

Projektas „Saugesnis internetas prasideda nuo tavęs“

Vasaris

7 diena - praktinė, socialinė, prevencinė, pažintinė

Gerumo akcija „Į pagalbą žvėreliams ir paukšteliams“

Sausis - vasaris

8 diena - pažintinė, prevencinė, socialinė, praktinė, kūrybinė, sportinė

Sveikos gyvensenos ir sporto diena.

Birželis

9 diena – kūrybinė, pažintinė, pilietinė

Išvyka į Rokiškį. Labirintas „Pažink Rokiškį“

Birželis

10 – 11 diena – pažintinė, gamtamokslinė, praktinė, kūrybinė

Projektas „Mažieji mokslininkai

Birželis

12 diena – pažintinė, pilietinė, socialinė, prevencinė

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Birželis

13 diena - meninė, socialinė, pilietinė

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželis

14-15 diena- pažintinė, prevencinė, socialinė, praktinė, kūrybinė, sportinė

1-2 ekskursijos ( jei organizuojamos 2 ekskursijos, lankytini objektai turi būti siejami su karjeros ugdymu)

Per mokslo metus

 

2018-2019 PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2018 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 5-8, I-III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m  balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2018-06-18, prot. Nr. GT-4) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo skyriumi:
5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.;
Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Mokslo metų pabaiga: rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis : rugsėjo 1 d. – sausio 25 d.;
II pusmetis: sausio 28 d. – ugdymo proceso pabaiga.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min. Pamokos pradedamos 8 valandą (1 priedas).
2018 – 2019 m. m. 15 ugdymo dienų skiriama:

5-8, I-IV klasės

Mokslo metų pradžios šventė.

Mokslo metų užbaigimo šventė.

Obelių gimnazijos bendruomenės renginys (skirtas Obelinėms).

Mokytojo diena.

Žaidynės (pavasarį) (pasitelkiant jaunimo organizacijas – skautus, šaulius).

1-2 ekskursijos ( jei organizuojamos 2 ekskursijos, lankytini objektai turi būti siejami su karjeros ugdymu).

Karjeros ugdymas- išvyka (diena skiriama, jei organizuojama 1 ekskursija).

Kalėdinė vakaronė (mugė, kalėdiniai burtai, tradicijos,...).

Vasario 16-osios atminimas (gamyba simbolikos, koncertas, eisena ...).

Sveikos gyvensenos (su Sveikatos biuro org. pagalba)

Gerumo diena (3 pamokas veda tėvai, 3 val. – praktinio darbo pasitelkiant amatininkus, tautodailininkus) 04-30.

5-8, I-III klasės

IV klasė

4 dienos skiriamos projektinei veiklai , per kurias mokiniai gilins įvairių dalykų žinias, ugdysis kūrybiškumą, bendrąsias kompetencijas. Sudaromos įvairaus amžiaus mokinių grupės pagal jų gebėjimus ir polinkius (birželio mėn.).

4 dienos konsultacijų mokiniams, laikantiems egzaminus (gegužės mėn.)

 


2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas. Atsisiųsti -->>

2018-2019 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas. Atsisiųsti -->>


 

Informacija atnaujinta 2019-05-26 22:25

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved