Olweus patyčių prevencijos programa

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 1

2

3

4

Olweus patyčių prevencijos programa gimnazijoje
   Olweus patyčių prevencijos programoje Obelių gimnazija pradėjo dalyvauti nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta sutartis dėl įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo 2018-2020 mokslo metams.
   Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos.
   Siekiamybė – kurti gimnazijoje tokią aplinką, kurioje visi gimnazijos bendruomenės nariai imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.
Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į:
- pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;
- nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas;
- nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
- kurti saugesnę aplinką.

   Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – mūsų gimnazijoje nesityčiojama. Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
  Tikimės, kad visų gimnazijos bendruomenės narių šiltas bendravimas ir bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos gimnazijoje kūrimo.

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS PLANAS 2018-2019 MOKSLO METAMS. Atsisiųsti -->>

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS. Atsisiųsti -->>

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
PATYČIŲ PREVENCIJOS KOORDINACINIS KOMITETAS


Koordinatorė – Neringa Pajadienė, socialinė pedagogė
Nariai:
Neringa Ragelienė – direktorė;
Gita Kolosovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Olga Skvarnavičienė – mokytoja, mokymosi ir supervizijų vadovė;
Alvydas Damoševičius – mokytojas, mokymosi ir supervizijų vadovas;
Ina Bieliūnienė – mokytoja;
Dovilė Savickaja – mokytoja;
Vaida Kairienė – tėvų atstovė;
Vida Žaržojienė - globėjų/rūpintojų atstovas;
Rima Michailova –rūbininkė;
Amanda Pugžlytė – mokinė;
Živilė Marcinkevičiūtė - mokinė.

Informacija atnaujinta 2018-10-22 12:31

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved