Informacija apie laisvas darbo vietas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI (0,5 PAREIGYBĖS)

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Mokyklos g. 6 Obeliai, Rokiškio r. LT42213, kodas 290250660)
Darbo pobūdis:
1. organizuoti ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą, metodinį darbą, prevencinę veiklą, apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais, mokymosi pagalbos teikimą, socialinį darbą, pagrindinio ugdymo programas;
2. rengti pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę, rengti lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti, informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
3. koordinuoti Vaiko gerovės komisijos darbą, metodinės tarybos veiklą, mokinių tarybos veiklą, programų rengimą specialiųjų poreikių mokiniams, mokyklos įsivertinimo veiklą, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
4. tvarkyti NEC informacijos perdavimo sistemą KELTAS, pedagoginio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,
reikalavimus;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
5. mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu.


Pretendento privalumai:
1. baigtos magistrantūros studijos;
2. projektinio darbo patirtis;
3. vadovaujamo darbo patirtis;
4. darbo Vaiko gerovės komisijos patirtis.


Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą;
4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.


Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. Rokiškio r. Obelių gimnazijos raštinėje, adresu Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r. arba siunčiama el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 458) 78410.
Konkurso paskelbimo data 2019-06-03.
Pokalbis vyks 2019 m. birželio 18 d. 10 val. mokyklos II a. direktoriaus kabinete.

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS. Atsisiųsti -->>


Rokiškio r. Obelių gimnazijai reikalingas psichologas (1 etatas; 40 valandų per savaitę).

Kreiptis: adresas - Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r., telefonas (8 458) 78 410.

 

Informacija atnaujinta 2019-06-03 08:00

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved