Gimnazijos atributai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Gimnazijos tikslas, misija, vizija

1.1. VIZIJA
Gimnazija – šiuolaikinė, moderni, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis technologijomis, padedančiomis parengti mokinius mokytis pagal ugdymo programas.

1.2. MISIJA
Suteikti kokybiškas žinias, išmokyti moksleivį mokytis, ugdyti individualius gebėjimus bei pilietines vertybes.

1.3. FILOSOFIJA
Nuo mokymo – į mokymąsi.

1.4. VERTYBĖS

  • Atsakomybė,
  • Sąžiningumas,
  • Pagarba,
  • Tolerancija,
  • Tobulėjimas.

1.5. MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI

  • Organizuoti ugdymą, grindžiamą kokybišku vertinimu, diferencijuojant ir individualizuojant turinį;
  • Tobulinti mokytojų kompetencijas ir jų patirties sklaidą;
  • Pradėti pastatų renovaciją ir ilgalaikio modernaus turto atnaujinimo ir modernizavimo programą.

 


Inauguracija.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007-12-22 įsakymu Nr. ISAK-2561 ir Rokiškio r. savivaldybės 2007-12-28 sprendimu Nr. TS-14.209 akreditavus vidurinio ugdymo programą Obelių vidurinė mokykla tampa Obelių gimnazija.


1e1998 m. bu­vo pa­skelb­tas mo­kyk­los emb­le­mos kon­kur­sas. Iš­rink­ta emb­le­ma, ku­rią nu­pie­šė XIb kla­sės mo­ki­nė Jū­ra­tė Kra­li­kai­tė.

 

 

 

 

 

 

 


 

logo

 

Pa­skelb­tas mo­kyk­los him­no kon­kur­sas, ku­rio nu­ga­lė­to­ja ta­po K.Sač­ko­vai­tė.

 

Žodžiai K.Sač­ko­vai­tės.

Muzika E.Troš­čen­ko­vo ir G.Klim­ke­vi­čiaus.

 

OBE­LI­Ų MO­KYK­LOS HIM­NAS

 

Bran­giau­sias lai­kas pra­leis­tas čia,
Mū­sų mo­kyk­los suo­le.
Čia mū­sų sva­jo­nės, mū­sų dar­bai,
Rū­pes­čiai ir var­gai.

Kai gim­to­jo kam­po žyd­ri eže­rai,
Mums grau­du­lio tul­pėm pra­žys­ta.
At­ei­na die­na, kai vė­lei vi­si
Nuo mo­kyk­li­nio suo­lo pa­kil­sim.

At­ei­ty lyg lai­vai pa­kel­sim bu­res
Ir plauk­sim į pla­tų pa­sau­lį.
Pa­lik­sim šak­nis mes Obe­lių šir­dy,
O mo­kyk­la mums liks bran­gi!


veliava2000 m. va­sa­rio 16-osios die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pri­sta­ty­ta ir įteik­ta mo­kyk­los vė­lia­va, pa­gerb­ti jos au­to­riai.

Gimnazijos vėliavos autoriai In­ga Šlė­vy­tė, Auš­ra Ša­jau­kai­tė, Edu­ar­das Muš­ta­vins­kas, Ra­min­ta Kun­de­ly­tė, Il­ma Šlė­vy­tė, Ka­ro­lis Šu­mi­nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2015-08-05 16:31

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved