Bendra informacija

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2018 m. kovo 26 d.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
   Šių mokslo metų balandžio–gegužės mėn. Obelių gimnazijos antros, ketvirtos, šeštos ir aštuntos klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Patikrinimo rezultatai bus naudojami gimnazijos veiklos tobulinimui, ugdymo proceso suasmeninimui, kiekvieno mokinio pažangos gerinimui ir savalaikės mokymosi pagalbos užtikrinimui.
   Atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami ir mokinių klausimynai. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).
   Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje NNPP (Diagnostiniai ir standartizuoti testai) adresu http://www.nec.lt/342/.

TESTAVIMO GRAFIKAI IR TRUKMĖ 

2 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 23 d., 9 val.

Skaitymas

apie 45 min.

Gegužės 2 d., 9 val.

Rašymas, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 4 d., 9 val.

Matematika

apie 45 min.

Balandžio 25 d., 9 val.


Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

4 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas

45 min.

Balandžio 23 d., 9 val.

Skaitymas

45 min.

Gegužės 2 d., 9 val.

Pasaulio pažinimas

45 min.

Gegužės 4 d., 9 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 25 d., 9 val.

Klausimynas

30 min.

Tikslinama

 

6 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas

45 min.

Balandžio 17 d., 9 val.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 19 d., 9 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 25 d., 11 val.

Klausimynas

30 min.

Tikslinama

 

8 klasės nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Pildymo trukmė

Testavimo data, laikas

Rašymas

60 min.

Balandžio 16 d., 9 val.

Skaitymas

60 min.

Balandžio 20 d., 9 val.

Matematika

60 min.

Balandžio 18 d., 9 val.

Socialiniai mokslai

60 min.

Balandžio 24 d., 9 val.

Gamtos mokslai

60 min.

Balandžio 26 d., 9 val.

Klausimynas

30 min.

Tikslinama

Papildoma informacija:
Nacionalinis egzaminų centras http://nec.lt/342/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo Rokiškio rajono savivaldybėje 2018 metais tvarkos aprašas http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/mnpp-2017-m..html


Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Rokiškio r. Obelių gimnazijoje tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

4 gimnazijos taisyklės prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Nuobaudų kopėčios. Atsisiųsti -->>

6 žingsniai kaip reaguoti prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Patyčių registracijos žurnalas. Atsisiųsti -->>


2016 m. lapkričio 9 d.

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje. Patarimai tėveliams. Atsisiųsti -->>


2015 m. gruodžio 30 d.

Informacija

DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO ROKIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1) ĮSAKYMAS. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 PRIEDAI. Atsisiųsti -->


Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

Informacija atnaujinta 2018-03-26 09:35

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved