Mokiniams

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Rokiškio r. Obelių gimnazijoje tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

4 gimnazijos taisyklės prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Nuobaudų kopėčios. Atsisiųsti -->>

6 žingsniai kaip reaguoti prieš patyčias. Atsisiųsti -->>

Patyčių registracijos žurnalas. Atsisiųsti -->>

 

Rokiškio rajono Obelių gimnazijos mokinių elgesio taisyklės.

1. Mokiniai turi teisę:
1.1. Nemokamai mokytis Rokiškio r. Obelių gimnazijoje;
1.2. Mokytis pagal savo sugebėjimus ir įgyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
1.3. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus klasėje ir Gimnazijos taryboje;
1.4. Sulaukus 14 m., savarankiškai nuspręsti, kokį dorinio ugdymo dalyką mokysis;
1.5. Gauti informaciją apie save, kai aptariamas jo mokymasis ar elgesys;
1.6. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pagalbą;
1.7. Dalyvauti mokyklos mokinių savivaldoje:
• 4 -7 klasės- Mažojoje mokinių asamblėjoje;
• 8, I –IV klasės – Mokinių asamblėjoje;
1.8. Burtis į jaunimo organizacijas;
1.9. Prašyti pagalbos mokytojo, jeigu ko nors nesuprato pamokoje arba praleido pamokas dėl ligos;
1.10. Ilsėtis pertraukų metu;
1.11. Žinoti, už ką buvo įvertintas pažymiu ar komentaru;
1.12. Reikalauti, kad per savaitę būtų rašomi ne daugiau kaip 2 kontroliniai, atsiskaitomieji darbai (per dieną -1);
1.13. Būti pagirtas už mokymosi pažangą, pastangas ir pasiekimus;
1.14. Dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose.

2. Mokiniai privalo:

2.1. Mokytis iki 16 metų mokykloje arba siekti išsilavinimo kitoje švietimo įstaigoje;
2.2.Laikytis moksleivių ir mokyklos sutarties įsipareigojimų ir mokinių elgesio taisyklių;
2.3. Nuolat lankyti mokyklą, nevėluoti į pamokas, nebėgti iš jų;
2.4. Išeinant iš pamokų dėl svarbios priežasties, informuoti klasės auklėtoją arba dalyko mokytoją, ligos atveju - suderinti su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste;
2.5. Nebuvus mokykloje, kitą dieną atnešti pateisinamą dokumentą;
2.6. Kultūringai elgtis gimnazijos erdvėse. Pamokose laikytis susitarimų su dalyko mokytojais;
2.7. Aktyviai mokytis, netrukdant bendraklasiams,
2.8. Visada atlikti namų užduotis;
2.9. Nerašius kontrolinio darbo, parašyti su mokytoju sutartu laiku;
2.10. Pamokų metu išjungti mobiliųjų telefonų garsą.
2.11. Saugoti mokyklos turtą;

3. Mokiniams draudžiama:

3.1. Atsinešti į mokyklą daiktus, nereikalingus pamokoms;
3.2. Pertraukų metu bėgioti koridoriais, sėdėti ant palangių, šūkauti, garsiai klausytis muzikos, stumdytis, grubiai elgtis, šokinėti nuo laiptų;
3.3. Tyčiotis iš kitų gimnazijos bendruomenės narių;
3.4. Vartoti necenzūrinius žodžius;
3.5. Rūkyti mokykloje ir jos teritorijoje;
3.6. Ateiti į mokyklą neblaiviems;
3.7. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais. Iš mokinių, nepaisančių šio draudimo, mokytojai, mokyklos vadovai turi teisę paimti mokinio telefoną ir perduoti jį tėvams;
3.8. Naudoti pirotechnikos priemones mokykloje ir mokyklos teritorijoje.


ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos Konstitucija, Rokiškio rajono Obelių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarkos paskirtis – plėtoti mokinių socializaciją, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Mokiniai gali būti skatinami už:
4.1. padarytą pažangą, labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, pavyzdingą elgesį;
4.2. aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus neformalioje veikloje ( meninėje, kūrybinėje, sportinėje, socialinėje);
4.3. aktyvų dalyvavimą ir/ar laimėjimą gimnazijos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose.
5. Mokinių skatinimo priemonės:
5.1. žodinė padėka;
5.2. padėka raštu mokiniams ir jų tėvams (globėjams);
5.3. pavardžių viešinimas (stende, internetiniame tinklalapyje, rajono spaudoje ir kita);
5.4. prizai, dovanų kuponai;
5.5. nemokamos išvykos, ekskursijos, pramogos ir kita.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
6.1. elgesio viešoje vietoje (gimnazijoje) taisyklių nesilaikymą (keiksmažodžių vartojimą; rūkalų, alkoholio ir kitų kvaišalų vartojimą bei platinimą);
6.2. nepagarbų elgesį su visais gimnazijos bendruomenės nariais (įžūlumas, patyčios, smurtas ir kita);
6.3. turėjimą daiktų ir priemonių, keliančių grėsmę aplinkinių sveikatai ir gyvybei;
6.4. netinkamą elgesį pamokoje ( vėlavimą, priemonių neturėjimą, trukdymą, nedalyvavimą veikloje, savavališką išėjimą iš klasės ir kita);
6.5. naudojimąsi mobiliuoju telefonu ir grotuvais pamokų metu;
6.6. tyčinį svetimo turto gadinimą bei pasisavinimą;
6.7. gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir sutarties su mokiniu pažeidimus.
7. Mokiniai gali būti drausminami šiomis priemonėmis:
7.1. žodinis įspėjimas;
7.2. pastaba TAMO dienyne;
7.3. viešas atsiprašymas;
7.4. pašalinimas iš pamokos (ugdymo vietos pakeitimas);
7.5. informacinis pranešimas tėvams;
7.6. pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant tėvams;
7.7. mokinio elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje;
7.8. papeikimas;
7.9. griežtas papeikimas;
7.10. kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo;
7.11. rekomendavimas pakeisti ugdymo įstaigą;
7.12. šalinimas iš gimnazijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Už mokinių skatinimą ir drausminimą atsakingi klasių auklėtojai ir administracija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.
10. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkime.
11. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką viešinama stende, internetiniame tinklalapyje, TAMO dienyne.
12. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka gali būti keičiama.

ARPOBUOTA
Gimnazijos tarybos 2015-02-09
Posėdžio protokolu Nr. 2

 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2017-09-18 13:58


El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved