Bendra informacija

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Ugdymo organizavimas

1. Ugdymo organizavimas:
1.1. Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia- 2017 m. rugsėjo 1 d.
1.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5-8, I-III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.
1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

 1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2017-08-30, prot. Nr. GT-5) ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo skyriumi:
    1-4 klasių mokiniams - birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.;
    5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d.
1.5. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
1.6. Mokslo metų pabaiga: rugpjūčio 31 d.
2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
2.1. I pusmetis : rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.;
2.2. II pusmetis: sausio 22 d. – ugdymo proceso pabaiga.
3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
4. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min., 1 klasėje – 35 min.
Pamokos pradedamos 8 valandą.
5. 2017 – 2018 m. m. 10 ugdymo dienų skiriama:

1 - 4 klasės

5-8, I-III klasės

IV klasė

Mokslo metų pradžios šventė.

Obelių gimnazijos bendruomenės piknikas

1-2 ekskursijos ( jei organizuojamos 2 ekskursijos, lankytini objektai turi būti siejami su karjeros ugdymu)

Karjeros ugdymas (diena skiriama, jei organizuojama 1 ekskursija)

Mokslo metų užbaigimo šventė

Piliakalniai.

(rugsėjo arba spalio mėn.)

5 dienos skiriamos projektinei veiklai , kurios metu mokiniai gilins įvairių dalykų žinias, ugdysis kūrybiškumo įgūdžius, bendrąsias kompetencijas. Sudaromos įvairaus amžiaus mokinių grupės pagal jų gebėjimus ir polinkius. (1-4 klasėms – gegužės mėn., 5-8, I-III klasėms – birželio mėn.)

5 dienos Konsultacijos mokiniams, laikantiems egzaminus. (gegužės mėn.)

Gamtosauga. Tarša. Ekologija.

(lapkričio mėn.)

Mano mažieji eksperimentai.

(vasario mėn.)

Skaitymo skatinimas.

(gegužės mėn.)

Pažink savo krašto istoriją.

(gegužės mėn.)

 6. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.                                                           

Pamokų  laikas

1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:00 11:45
5. 12:05 12:50
6. 13:00 13:45
7. 13:55 14:40
8. 14:50 15:35

 

 

 

Dokumentai

 ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos Konstitucija, Rokiškio rajono Obelių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarkos paskirtis – plėtoti mokinių socializaciją, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Mokiniai gali būti skatinami už:
4.1. padarytą pažangą, labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, pavyzdingą elgesį;
4.2. aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus neformalioje veikloje ( meninėje, kūrybinėje, sportinėje, socialinėje);
4.3. aktyvų dalyvavimą ir/ar laimėjimą gimnazijos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose.
5. Mokinių skatinimo priemonės:
5.1. žodinė padėka;
5.2. padėka raštu mokiniams ir jų tėvams (globėjams);
5.3. pavardžių viešinimas (stende, internetiniame tinklalapyje, rajono spaudoje ir kita);
5.4. prizai, dovanų kuponai;
5.5. nemokamos išvykos, ekskursijos, pramogos ir kita.

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
6.1. elgesio viešoje vietoje (gimnazijoje) taisyklių nesilaikymą (keiksmažodžių vartojimą; rūkalų, alkoholio ir kitų kvaišalų vartojimą bei platinimą);
6.2. nepagarbų elgesį su visais gimnazijos bendruomenės nariais (įžūlumas, patyčios, smurtas ir kita);
6.3. turėjimą daiktų ir priemonių, keliančių grėsmę aplinkinių sveikatai ir gyvybei;
6.4. netinkamą elgesį pamokoje ( vėlavimą, priemonių neturėjimą, trukdymą, nedalyvavimą veikloje, savavališką išėjimą iš klasės ir kita);
6.5. naudojimąsi mobiliuoju telefonu ir grotuvais pamokų metu;
6.6. tyčinį svetimo turto gadinimą bei pasisavinimą;
6.7. gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir sutarties su mokiniu pažeidimus.
7. Mokiniai gali būti drausminami šiomis priemonėmis:
7.1. žodinis įspėjimas;
7.2. pastaba TAMO dienyne;
7.3. viešas atsiprašymas;
7.4. pašalinimas iš pamokos (ugdymo vietos pakeitimas);
7.5. informacinis pranešimas tėvams;
7.6. pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant tėvams;
7.7. mokinio elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje;
7.8. papeikimas;
7.9. griežtas papeikimas;
7.10. kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo;
7.11. rekomendavimas pakeisti ugdymo įstaigą;
7.12. šalinimas iš gimnazijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Už mokinių skatinimą ir drausminimą atsakingi klasių auklėtojai ir administracija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.
10. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkime.
11. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką viešinama stende, internetiniame tinklalapyje, TAMO dienyne.
12. Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka gali būti keičiama.

ARPOBUOTA
Gimnazijos tarybos 2015-02-09
Posėdžio protokolu Nr. 2

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>


 

Informacija

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA. Atsisiųsti -->>


DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO ROKIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1) ĮSAKYMAS. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 PRIEDAI. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2017-10-20 12:31

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved